Referencias

Flora Iberica
http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/05_086_01%20Saxifraga.pdf